Servicii

image014

Servicii

Descentralizarea sistemului de învăţământ:

• Creșterea eficienței activităților si implicit a performanţelor instituţiei educaţionale
• Democratizarea sistemului educaţional 
• Creșterea gradului de transparenţă a actului managerial
• Integrarea în procesul de luare a deciziilor a factorilor non-administrativi, a reprezentanților societății civile (părinţi, ONG, mediul de afaceri, asociaţii profesionale, parteneri sociali )
• Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.

Servicii

Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie

• Dezvoltarea unui învăţământ orientat spre valori şi spirit creative
• Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea imaginii de sine pozitive;
• Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;
• Monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional și realizarea unei analize SWOT, privind calitatea actului didactic
• Evaluarea internă a rezultatelor;
• Evaluarea externă a rezultatelor.
• Continuarea, diversificarea şi îmbunătăţirea managementului implementării sistemului de asigurare a calităţii în grădiniță, diseminarea exemplelor de bune practici în comunitatea şcolară.

image012

Servicii

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice

 • Evaluarea cu scop de orientare si de optimizare a învăţării;
• Îmbunătăţirea competenţelor prin identificarea, în cadrul cursurilor de formare continuă, a situaţiilor care sunt în mod real favorabile dezvoltării profesionale a cadrele didactice
Stimularea participării cadrelor didactice la diferite forme de organizare a perfecționării personalului didactic (activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate si psihopedagogice; stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei,

Ai vreo întrebare?

Contactează-ne!